...

Важна информация за родителите

Уважаеми родители,
родителските срещи в ДГ127 „Слънце“ ще се проведат между 20 и 26
септември по график.
ВИЖ ГРАФИК

    Към родителите на деца от предучилищна възраст, бежанци от Украйна:

Уведомяваме Ви, че при желание за постъпване в детската градина, трябва да подадете заявление/приложение № 1 към чл. 4, ал.1  от Наредба № 3/06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, издадено от министъра на образование и науката/ до началника на Регионално управление на образованието София-град на адрес, гр. София, ул. Антим I, № 17 ет.4, деловодство.

 Децата- бежанци се настаняват в образователни институции в Република България, съгласно изискванията на Наредба № 3/06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, издадено от министъра на образование и науката.

Линk:

Международна закрила

Уважаеми родители,
у
ведомявам Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане
(ДВ бр.17/2022 г.) параграф 5 се извършва промяна на Закона за местните данъци
и такси в раздел II Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и детски
градини, считано от 01.04.2022 г.

 

 Официална информация за телефонните линии за психологическа подкрепа

Уважаеми родители,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-83/04.03.2022 г., вх. № РУО 1-09870/04.03.2022 г., относно продължаване на предоставяне на психологическа подкрепа чрез безплатните телефонни линии, открити от МОН на ученици, родители, педагогически и непедагогически специалисти от цялата страна,  Ви уведомявам, че във връзка с усложнената геополитическа ситуация, свързана с военните действия в Украйна, дейността на безплатните телефонни линии ще бъде удължена, като психологическа подкрепа ще се оказва и на деца, ученици и родители, бежанци от военните действия от Украйна.

Горещата телефонна линии за психологическа подкрепа е:

СОФИЯ-ГРАД – 0877 183 133

Линиите работят от понеделник до петък от 08.30 ч. до 16.30 ч.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката № 9105-296/09.09.2021г., вх. № РУО1-28542/09.09.2021 г., Ви информираме, че в министерството на образованието и науката е  постъпило писмо, вх. № 0211-296/31.08.2021 г., от главния държавен здравен инспектор с указания за началото на учебната година във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училища.
С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпването на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари в условията на настоящото разпространение на COVID-19 и неговите варианти в страната, здравно-профилактичната карта да детето или ученика следва да се предостави по служебен път на училищата/детските градини (напр. по електронна поща), а при невъзможност да бъде изискана на хартиен носител от медицинските специалисти в образователните институции до края на календарната 2021 г.