Отдих и туризъм

Отдих

Спорт

Спорт

Туризъм

Туризъм

Туризъм

Седмично меню

СЕДМИЧНО МЕНЮ – 24.06.2024 г. до 28.06.2024 г. Седмичното меню се поставя в понеделник на информационните табла за родители, във всички сгради на ДГ № 127 ”Слънце”. Менюто се изготвя от главния готвач, медицинските сестри и домакина на детското заведение. Одобрява се от директора. Храненето на децата е съобразено с: Наредба № 6 от 10.08.2011г. За здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения / в сила от 15.09.2011г./ на Министерство на Здравеопазването, Наредба № 9 от 16.09.2011г. За специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните предлагани в детските заведения и училищата /в сила от 20.10.2011г./ – на Министерство на Земеделието и храните. Ежедневно храната за децата се приготвя в модерна кухня, отговаряща на съвременните изисквания на НАССР системата.

Детска Градина

Детска Ясла