...

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЦА В РИСК

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
   ЗА
ПОДКРЕПА НА ДЕЦА В СИТУАЦИИ НА
РАЗДЯЛА И КОНФЛИКТ МЕЖДУ
РОДИТЕЛИ И ПИСМЕНО
ИНФОРМИРАНЕ ПРИ НАЛИЧИЕ НА
СПОР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА
РОДИТЕЛСКИ ПРАВА НАД ДЕТЕ
В ДГ № 127 „СЛЪНЦЕ“ ЗА УЧЕБНАТА
2021/2022 ГОДИНА

Виж тук