...

Проекти и програми

Детска градина №127 „Слънце“ участва в Национална програма
„Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на
предучилищното и училищното образование“ – доставка на интерактивна
дъска и късофокусен проектор.