...

ДОИ

Основна форма на педагогическо взаимодействие е
педагогическа ситуация, която протича под формата на игра

    български език и литература (БЕЛ),
    математика (МАТ),
    околен свят (ОС),
    изобразително изкуство (ИИ),
    музика,
    конструиране и технологии(КТ),
    физическа култура (ФК),

Формите на педагогическото взаимодействие се определят
с Наредба №5/01.08.2016г., прилаганата в детската градина
програма е изградена върху програмна система „Приятели”
на изд. „Анубис“, по избор на педагогическия екип за
съответната учебна година.