СЕДМИЧНО МЕНЮ - 04.12.2023 г. до 08.12.2023 г.
Седмичното меню се поставя в понеделник на информационните табла за родители,
във всички сгради на ДГ № 127 ”Слънце”. Менюто се изготвя от главния готвач,
медицинските сестри и домакина на детското заведение. Одобрява се от директора.
Храненето на децата е съобразено с:
Наредба  № 6 от 10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от
3 до 7 години в детски заведения / в сила от 15.09.2011г./ на Министерство на
Здравеопазването,
Наредба  № 9  от 16.09.2011г. За специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните предлагани в детските заведения и училищата /в сила от 20.10.2011г./
 - на Министерство на Земеделието и храните.
Ежедневно храната за децата се приготвя в модерна кухня, отговаряща на
съвременните изисквания на НАССР системата.