Плащане на такси

Плащане на такси

ТАКСИТЕ  за месец
ФЕВРУАРИ

ще се събират
от касиера

от ...............г. до ...............г.

от 8:00 ч. до 10:00 ч.
                и
от 16:00 ч. до 18:30 ч.