ДОКУМЕНТИ

Индекс на статията

 

 

                                                                                                                   УТВЪРЖДАВАМ
                                                                                                                            ДИРЕКТОР: ТАТЯНА БАКАЛОВА

 

Е Т И Ч Е Н  К О Д Е К С

на служителите

в ДГ № 127 „Слънце“

 

Етичният кодекс е приет на
Педагогически съвет на 17. 09. 2018 година

ВЪВЕДЕНИЕ

Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с
деца в ДГ №127 „Слънце“.
Моралният кодекс за работа с деца има за цел:
1.    Да представя основните ценности и принципи, които работещите с деца
трябва да знаят и спазват на практика.
2.    Да утвърдят волята и стремежа на работещите с деца за етичност в
практическата им дейност.
3.    Да насочат поведението и подпомогнат работещите с деца в решаването
на етичните дилеми, които срещат в своята практика.
4.    Да очертаят моралната отговорност на работещите с деца към детето,
семейството, помежду им и към обществото.

Раздел І

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Работещите с деца изпълняват своите функции, като се ръководят от основните ценности и
принципи:
Чл.1 Детството е изключително важен период от живота на човека.
Чл.2 Семейството е най-естествената среда за развитие на детето.
Чл.3 Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност.
Чл.4 На всяко дете е гарантирано правото на:
-    Свобода на изразяване и мнение;
-    свобода на мисълта, съвестта и религията;
-    формиране на собствени възгледи и правото да ги изразява свободно.
Чл.5 Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи
на възпитание; физическо, психическо и друго насилие или форма на въздействие.
Чл.6 Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено
и социално развитие.
Чл.7 Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния
си потенциал.
Чл.8 Във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите на детето.
Чл.9 Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му от
рисковата ситуация.
Чл.10  Децата с изявени дарби се ползват с мерките за специална закрила.
Чл.11 Работещите деца трябва да притежават определени личностни, морални и социални
качества.

Раздел ІІ

МОРАЛНА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ДЕТЕТО

Чл.12 Да основаваме практиката си на съвременните знания за детското развитие и
познаването на индивидуалните способности на всяко дете.
Чл.13 Да разбираме и уважаваме уникалността на всяко дете.
Чл.14  Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко дете.
Чл.15 Да създаваме безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното,
емоционалното и физическото развитие на детето.
Чл.16 Да подкрепяме правото на детето за свободно изразяване на мнение по всички
въпроси от негов интерес.
Чл.17 Да работим в най-добрия интерес на детето.
Чл.18 Да не участваме в практики, които не зачитат достойнството на детето, или са опасни
и вредни за физическото и емоционалното му здраве.
Чл.19 Да не участваме в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на основата
на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или на базата на
статуса, поведението, или убежденията на родителите.
Чл.20 Да познаваме симптомите на насилие над детето – физическо, сексуално, вербално,
емоционално малтретиране или занемаряване. Да познаваме и спазваме законите и процедурите,
защитаващи детето от насилие.
Чл.21 При съмнение за малтретиране да уведомяваме органите за закрила на детето и да
следим дали са предприети необходимите мерки.
Чл.22 Когато друго лице изкаже съмнения за малтретиране на дете, да му окажем пълно
съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето.
Чл.23 Когато ни станат известни действия, или ситуации, които заплашват здравето и сигурността
на детето, ние имаме моралната и законова отговорност да информираме органите по закрила на детето.

Раздел ІІІ

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСИ КЪМ  СЕМЕЙСТВОТО

Чл.24 Наша първостепенна отговорност е да подпомогнем семейството при отглеждане и
възпитаване на децата.
Чл.25 Да зачитаме достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения.
Чл.26 Да уважаваме ценностите на семейството при отглеждане и възпитаване на децата и
правото му да взема решения за своите деца.
Чл.27 Да информираме семейството за всички решения , отнасящи се до детето и когато е
подходящо да го включваме във вземането на такива решения.
Чл.28 Да зачитаме правото на семейството да бъде информирано за начина, по който работим с
детето.
Чл.29 Да информираме родителите за изследователските проекти, включващи техните деца и да
се стремим да им даваме възможност да упражнят правото си да откажат участие, без да изпитват
чувство на вина. Да не позволяваме и да не участваме в изследвания, които по някакъв начин
могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето.
Чл.30 Да не използваме нашите отношения със семейството за лично облагодетелстване.
Да не влизаме в отношения с членовете на семейството, които могат да навредят на ефективността
на работата ни с детето.
Чл.31 Да осигуряваме конфиденциалност на информацията и да зачитаме правото на семейството
на личен живот с изключение на случаите, когато имаме основание да считаме, че благополучието
на детето е в риск.
Чл.32 Ангажираме се с разработването на правила за опазване поверителността на информацията,
които да бъдат достъпни и задължителни за целия персонал и семействата. Разкриването на
поверителна информация за детето може да стане само с разрешение на семейството. Това не важи
в случаите на малтретиране и лоша грижа.
Чл.33 В случаите, когато има конфликт между членовете на семейството, ще работим открито,
споделяйки наблюденията си за детето, за да помогнем на всички включени страни да вземат
информирано решение, като стриктно ще се въздържаме от вземане страна в конфликта.

Раздел ІV

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ КОЛЕГИТЕ

Чл.34 Да изграждаме и поддържаме отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност.
Чл.35 Да обменяме информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и закрилата
правата на детето.
Чл.36 Да работим за утвърждаване на собствения ни и на колегите авторитет, като се въздържаме
от действия, които биха уронили престижа на професията, както и да проявяваме нетърпимост към
подобни действия.

Раздел V

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ
КЪМ ОБЩЕСТВОТО

Чл.37 Да представяме висококачествени програми и услуги. Да не предлагаме услуги, за които ни
липсва компетентност, квалификация или ресурси и правоспособност.
Чл.38 Да работим за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни
здравни грижи, храна, подслон и възпитание и да живее без насилие.
Чл.39 Да работим за подобряване сътрудничеството между организациите, както и за интердисциплинарното
въздействие между професиите, които имат отношение към благополучието на детето и семейството.
Чл.40 Да съдействаме за повишаване степента на разбиране на децата и техните нужди от обществото.
Чл.41 Да работим за популяризиране правата на децата, както и за повишаване чувствителността на
обществото към нарушаването им.
Чл.42 Да работим за подкрепата на закони и политика, които подпомагат благополучието на децата и
семействата и да се противопоставяме на тези, които го нарушават.

Раздел VІ

ПРИНЦИПИ НА ПУБЛИЧНИЯ СЛУЖИТЕЛ

Служителите на ДГ № 127 „Слънце”:

Чл.43 Са длъжни да обслужват гражданите професионално, с грижа и отзивчивост, като им
предоставят консултантска помощ и информация, ако е необходимо.
Чл.44 Изпълняват задълженията си като създават условия за добросъвестност, достъпност и
равнопоставеност при обслужването на гражданите.
Чл.45 Извършват административното обслужване своевременно, запознавайки гражданите
със законовите основания за действията си.
Чл.46 Изпълняват своите задължения компетентно, ефективно и безпристрастно.
Чл.47 Създават условия за колегиална работна среда в дух на коректност и лоялност.
Чл.48 В своите действия и прояви не уронват личното достойнство на колегите си.
Чл.49 С поведението си не поставят под съмнение професионализма на колегите си.
Чл.50 Оказват съдействие на колегите си при изпълнение на професионалните им задължения.
Чл.51 С личното си поведение в публичните си изяви представят ДГ №127 „Слънце” и общината.
Чл.52 Придържат се към общоприетите морални ценности и не допускат непристойно поведение.
Чл.53 Изпълняват добросъвестно финансовите си задължения към общинските и държавните власти.
Те са длъжни да информират ръководителите си за случаи на разхищение, злоупотреба и корупция.
Чл.54 Защитават и опазват поверената им държавна собственост и не я ползват за други дейности,
освен предвидените.

Раздел VІІ

КОНТРОЛ

Правомощия на комисията по етика

Чл.55 Контролът за спазване на нормите на Етичния кодекс се осъществява от Комисиятя по етика.
Чл.56 Комисията по етика проучват обстоятелствата при съмнение или сигнал за нарушаване на
Етичния кодекс, разследват оплакванията и извършват проверка на сигнали за нарушения на Кодекса,
подадени в писмена форма и подписани от жалващия се в срок от 14 дни след постъпването на сигнала.
Чл.57 В случай когато Комисиятя стигне до заключение, че съдържащите се в жалбата обвинения са
неоснователни, веднага прекратява разследването, като изготвя мотивирано писмено заключение
до жабоподателя и до служителя, срещу когото е била насочена жалбата.
Чл.58 В случаите на установено нарушение, Комисията подготвя становище, което преставя на ПС или
Директора, като преди това предоставя възможност на служителя да отговари на обвинението и се защити.
     Чл.59 Ако бъде установено, че е на лице нарушение на Етичния кодекс, Комисията предлага на 
Директорът да наложи на служителя  дисциплинарно наказание в съответствие с КТ.

Раздел VІІІ

Конфликт на интереси

Чл.60 Служителите на ДГ №127 не участват в решаването на въпроси, които пораждат основателно
съмнение за наличието на пряк или косвен материален или нематериален интерес.
Чл.61 Служители, на които е станало известно наличието на конфликт на интереси, отправят
писмено искане до Комисията по етика.
Чл.62 Комисията е длъжна да разгледа случая и да вземе отношение.
 

                                                    
                                                    Комисия по етика:

                                                                             1. Елена Данаджиева: ………………….
                                                                             2. Павлина Пенева: ...................................
                                                                             3. Стела Дочева: ..........................................