ДОКУМЕНТИ

Индекс на статията

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ
Необходими  медицински документи при постъпване:
1. Здравен картон на детето, попълнен от личния му лекар.
2. Еднократен отрицателен резултат от микробиологично изследване на
    фекална проба.
3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити:
    Изследване на фекална проба за хелминти и протозои;
    Перианален отпечатък със скоч лепенка за острици.
    Изследванията да са извършени до 15 дни преди постъпване на дететo
    в детското заведение.
4. Изследване на кръв и урина.
    Изследванията да са извършени една седмица преди постъпване на
    детето в детското заведение.
5. Изследване с отрицателен резултат за сифилис (Васерман) на единия
    от родителите -само за деца, ненавършили 3 год. към датата  на постъпване.
    Изследването да е извършено до 6 месеца преди постъпване на
    детето в детската ясла.
6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със
    заразно болен, издадена до 3 дни преди датата на постъпване на
    детето в детската градина.
    Деца с непълни имунизации за възрастта се приемат в детското заведение
    само с разрешение на епидемиолога от СРЗИ!

 


 


 

 

                                                                                                                   УТВЪРЖДАВАМ
                                                                                                                            ДИРЕКТОР: ТАТЯНА БАКАЛОВА

 

Е Т И Ч Е Н  К О Д Е К С

на служителите

в ДГ № 127 „Слънце“

 

Етичният кодекс е приет на
Педагогически съвет на 17. 09. 2018 година

ВЪВЕДЕНИЕ

Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с
деца в ДГ №127 „Слънце“.
Моралният кодекс за работа с деца има за цел:
1.    Да представя основните ценности и принципи, които работещите с деца
трябва да знаят и спазват на практика.
2.    Да утвърдят волята и стремежа на работещите с деца за етичност в
практическата им дейност.
3.    Да насочат поведението и подпомогнат работещите с деца в решаването
на етичните дилеми, които срещат в своята практика.
4.    Да очертаят моралната отговорност на работещите с деца към детето,
семейството, помежду им и към обществото.

Раздел І

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Работещите с деца изпълняват своите функции, като се ръководят от основните ценности и
принципи:
Чл.1 Детството е изключително важен период от живота на човека.
Чл.2 Семейството е най-естествената среда за развитие на детето.
Чл.3 Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност.
Чл.4 На всяко дете е гарантирано правото на:
-    Свобода на изразяване и мнение;
-    свобода на мисълта, съвестта и религията;
-    формиране на собствени възгледи и правото да ги изразява свободно.
Чл.5 Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи
на възпитание; физическо, психическо и друго насилие или форма на въздействие.
Чл.6 Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено
и социално развитие.
Чл.7 Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния
си потенциал.
Чл.8 Във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите на детето.
Чл.9 Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му от
рисковата ситуация.
Чл.10  Децата с изявени дарби се ползват с мерките за специална закрила.
Чл.11 Работещите деца трябва да притежават определени личностни, морални и социални
качества.

Раздел ІІ

МОРАЛНА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ДЕТЕТО

Чл.12 Да основаваме практиката си на съвременните знания за детското развитие и
познаването на индивидуалните способности на всяко дете.
Чл.13 Да разбираме и уважаваме уникалността на всяко дете.
Чл.14  Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко дете.
Чл.15 Да създаваме безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното,
емоционалното и физическото развитие на детето.
Чл.16 Да подкрепяме правото на детето за свободно изразяване на мнение по всички
въпроси от негов интерес.
Чл.17 Да работим в най-добрия интерес на детето.
Чл.18 Да не участваме в практики, които не зачитат достойнството на детето, или са опасни
и вредни за физическото и емоционалното му здраве.
Чл.19 Да не участваме в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на основата
на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или на базата на
статуса, поведението, или убежденията на родителите.
Чл.20 Да познаваме симптомите на насилие над детето – физическо, сексуално, вербално,
емоционално малтретиране или занемаряване. Да познаваме и спазваме законите и процедурите,
защитаващи детето от насилие.
Чл.21 При съмнение за малтретиране да уведомяваме органите за закрила на детето и да
следим дали са предприети необходимите мерки.
Чл.22 Когато друго лице изкаже съмнения за малтретиране на дете, да му окажем пълно
съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето.
Чл.23 Когато ни станат известни действия, или ситуации, които заплашват здравето и сигурността
на детето, ние имаме моралната и законова отговорност да информираме органите по закрила на детето.

Раздел ІІІ

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСИ КЪМ  СЕМЕЙСТВОТО

Чл.24 Наша първостепенна отговорност е да подпомогнем семейството при отглеждане и
възпитаване на децата.
Чл.25 Да зачитаме достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения.
Чл.26 Да уважаваме ценностите на семейството при отглеждане и възпитаване на децата и
правото му да взема решения за своите деца.
Чл.27 Да информираме семейството за всички решения , отнасящи се до детето и когато е
подходящо да го включваме във вземането на такива решения.
Чл.28 Да зачитаме правото на семейството да бъде информирано за начина, по който работим с
детето.
Чл.29 Да информираме родителите за изследователските проекти, включващи техните деца и да
се стремим да им даваме възможност да упражнят правото си да откажат участие, без да изпитват
чувство на вина. Да не позволяваме и да не участваме в изследвания, които по някакъв начин
могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето.
Чл.30 Да не използваме нашите отношения със семейството за лично облагодетелстване.
Да не влизаме в отношения с членовете на семейството, които могат да навредят на ефективността
на работата ни с детето.
Чл.31 Да осигуряваме конфиденциалност на информацията и да зачитаме правото на семейството
на личен живот с изключение на случаите, когато имаме основание да считаме, че благополучието
на детето е в риск.
Чл.32 Ангажираме се с разработването на правила за опазване поверителността на информацията,
които да бъдат достъпни и задължителни за целия персонал и семействата. Разкриването на
поверителна информация за детето може да стане само с разрешение на семейството. Това не важи
в случаите на малтретиране и лоша грижа.
Чл.33 В случаите, когато има конфликт между членовете на семейството, ще работим открито,
споделяйки наблюденията си за детето, за да помогнем на всички включени страни да вземат
информирано решение, като стриктно ще се въздържаме от вземане страна в конфликта.

Раздел ІV

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ КОЛЕГИТЕ

Чл.34 Да изграждаме и поддържаме отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност.
Чл.35 Да обменяме информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и закрилата
правата на детето.
Чл.36 Да работим за утвърждаване на собствения ни и на колегите авторитет, като се въздържаме
от действия, които биха уронили престижа на професията, както и да проявяваме нетърпимост към
подобни действия.

Раздел V

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ
КЪМ ОБЩЕСТВОТО

Чл.37 Да представяме висококачествени програми и услуги. Да не предлагаме услуги, за които ни
липсва компетентност, квалификация или ресурси и правоспособност.
Чл.38 Да работим за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни
здравни грижи, храна, подслон и възпитание и да живее без насилие.
Чл.39 Да работим за подобряване сътрудничеството между организациите, както и за интердисциплинарното
въздействие между професиите, които имат отношение към благополучието на детето и семейството.
Чл.40 Да съдействаме за повишаване степента на разбиране на децата и техните нужди от обществото.
Чл.41 Да работим за популяризиране правата на децата, както и за повишаване чувствителността на
обществото към нарушаването им.
Чл.42 Да работим за подкрепата на закони и политика, които подпомагат благополучието на децата и
семействата и да се противопоставяме на тези, които го нарушават.

Раздел VІ

ПРИНЦИПИ НА ПУБЛИЧНИЯ СЛУЖИТЕЛ

Служителите на ДГ № 127 „Слънце”:

Чл.43 Са длъжни да обслужват гражданите професионално, с грижа и отзивчивост, като им
предоставят консултантска помощ и информация, ако е необходимо.
Чл.44 Изпълняват задълженията си като създават условия за добросъвестност, достъпност и
равнопоставеност при обслужването на гражданите.
Чл.45 Извършват административното обслужване своевременно, запознавайки гражданите
със законовите основания за действията си.
Чл.46 Изпълняват своите задължения компетентно, ефективно и безпристрастно.
Чл.47 Създават условия за колегиална работна среда в дух на коректност и лоялност.
Чл.48 В своите действия и прояви не уронват личното достойнство на колегите си.
Чл.49 С поведението си не поставят под съмнение професионализма на колегите си.
Чл.50 Оказват съдействие на колегите си при изпълнение на професионалните им задължения.
Чл.51 С личното си поведение в публичните си изяви представят ДГ №127 „Слънце” и общината.
Чл.52 Придържат се към общоприетите морални ценности и не допускат непристойно поведение.
Чл.53 Изпълняват добросъвестно финансовите си задължения към общинските и държавните власти.
Те са длъжни да информират ръководителите си за случаи на разхищение, злоупотреба и корупция.
Чл.54 Защитават и опазват поверената им държавна собственост и не я ползват за други дейности,
освен предвидените.

Раздел VІІ

КОНТРОЛ

Правомощия на комисията по етика

Чл.55 Контролът за спазване на нормите на Етичния кодекс се осъществява от Комисиятя по етика.
Чл.56 Комисията по етика проучват обстоятелствата при съмнение или сигнал за нарушаване на
Етичния кодекс, разследват оплакванията и извършват проверка на сигнали за нарушения на Кодекса,
подадени в писмена форма и подписани от жалващия се в срок от 14 дни след постъпването на сигнала.
Чл.57 В случай когато Комисиятя стигне до заключение, че съдържащите се в жалбата обвинения са
неоснователни, веднага прекратява разследването, като изготвя мотивирано писмено заключение
до жабоподателя и до служителя, срещу когото е била насочена жалбата.
Чл.58 В случаите на установено нарушение, Комисията подготвя становище, което преставя на ПС или
Директора, като преди това предоставя възможност на служителя да отговари на обвинението и се защити.
     Чл.59 Ако бъде установено, че е на лице нарушение на Етичния кодекс, Комисията предлага на 
Директорът да наложи на служителя  дисциплинарно наказание в съответствие с КТ.

Раздел VІІІ

Конфликт на интереси

Чл.60 Служителите на ДГ №127 не участват в решаването на въпроси, които пораждат основателно
съмнение за наличието на пряк или косвен материален или нематериален интерес.
Чл.61 Служители, на които е станало известно наличието на конфликт на интереси, отправят
писмено искане до Комисията по етика.
Чл.62 Комисията е длъжна да разгледа случая и да вземе отношение.
 

                                                    
                                                    Комисия по етика:

                                                                             1. Елена Данаджиева: ………………….
                                                                             2. Павлина Пенева: ...................................
                                                                             3. Стела Дочева: ..........................................
   

 


Закон за предучилищното и училищно образование
Наредба № 5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование

Виж тук

 


Наредба за определяне и администриране на местни
такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
Виж тук

 


ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
КАРТА НА УСЛУГИТЕ

Приложение №1

 Виж тук

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Информация за същността на социалните услуги
в общността за децата

Приложение №2

Виж тук


I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА №127 "СЛЪНЦЕ"

1. Наименование на административната услуга 

Издаване на дубликат на документ за степен на образование – удостоверение

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга
/издаването на индивидуалния административен акт.
чл. 45 от Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата 
на предучилищното и училищното образование 

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния 
административен акт. Директорът  на детската градина 

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и 
предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната 
поща, телефони за връзка, работно време. Администрация на детската градина.

5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на 
индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. 
Подаване на заявление в институцията, в която е проведено обучението. 
В случай че институцията, издала оригиналния документ, е закрита, заинтересованото 
лице подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната 
документация. Документи: заявление, документ за промяна на имената (ако е приложимо) 
Издаване на дубликата по реда на Наредба № 8/2016 г.:
– Дубликатът се издава при наличие на документация, от която е видно, че 
оригиналният документ е издаден. При унищожена училищна документация 
дубликати на документи могат да се издават въз основа на данните от Регистъра 
на дипломи и свидетелства за завършено основно и средно образование и 
придобита степен на професионална квалификация, който се поддържа от 
Министерството на образованието и науката за документи, издадени след 1 януари 2007 г.
– Дубликатът се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на  
Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.
– Дубликатът се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно 
приложение № 2 от Наредба № 8.
– След регистрирането им дубликатите, които са обект на Регистъра за 
документите за завършено основно образование, средно образование и
/или придобита степен на професионална квалификация, се въвеждат в 
него като основни данни и сканирани изображения.

7. Начини на заявяване на услугата.
Заявление за издаване на дубликат се подава лично или чрез пълномощник

8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път
Услугата не се предоставя по електронен път

9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
            Безсрочно 

10. Такси или цени.
           Не се дължат

11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето 
на услугата. Регионално управление на образованието – за детски градини, 
училища и професионалните колежи 

12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по 
предоставянето на услугата. Отказът за издаване на дубликат се обжалва 
по реда на АПК пред Административния съд

13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата
                                  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
                    /електронен адрес на институцията/

14. Начини на получаване на резултата от услугата.
Готовите дубликати  се получават на място в институцията лично или 
чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис.ДО
ДИРЕКТОРА  НА 
ДГ №127 „СЛЪНЦЕ“
гр. София

                                         З А Я В Л Е Н И Е 
                              за издаване на дубликат на 
              ………………………………………….…………..…………………..…………..
            вид документ (удостоверение, свидетелство, диплома)

от …………………..………………………..…….…………………………………………..
име, презиме, фамилия
завършил ………………………………………….…………………………………………. 
клас, етап, степен на образование
…………………………………………………………………………………………………
профил, професия, специалност
през учебната ……….…./……………….. година в …………………………………….. ……
            вид, наименование и местонахождение на институцията
………………………………………………………………………..…….….………………
Издаването на документа се налага поради следните причини: ………….…
………………………………………………………………………………………………….
Приложени документи:
…………………………….…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………
За контакти: телефон …………………., е-mail ……………………………………………. 
Пълномощно № …………………………………………..……………………………………
на ……………………………………………………………………………………………….
име, презиме, фамилия


  Дата: ………………….
   гр./с……………………..                             Подпис:
                                                                                   Име, фамилия …………………


II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА №127 "СЛЪНЦЕ"

1. Наименование на административната услуга 

Издаване на удостоверение за завършено задължително 
предучилищно образование от детска градина или училище, 
извършващо задължително предучилищно образование

2. Правно основание за предоставянето на административната 
услуга/издаването на индивидуалния административен акт. 

-    Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72); 
-    Наредба за предучилищното образование (чл. 36);

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава 
индивидуалния административен акт.  Директорът на детската градина

4. Процедура по предоставяне на административната услуга
/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и 
необходими документи. 

За издаване на Удостоверение за завършено задължително 
предучилищно образование от детска градина , извършваща задължително 
предучилищно образование, не е необходимо заявяване. 
Издава се на всички деца, завършили задължителното по ЗПУО обучение.

5. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво 
на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.
Услугата не се предоставя по електронен път

6. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
    Безсрочен

7. Такси или цени.
    Не се дължат

8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по 
предоставянето на услугата. 
Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката

9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на 
органа по предоставянето на услугата. 

Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс пред Административен съд.

10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.
                                Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
                 /електронен адрес на институцията/

11. Начини на получаване на резултата от услугата

      Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице

 


Отчет на бюджета на ДГ №127 "Слънце" 2018 г.

Виж тук

Подробна справка по дейности и параграфи

за м. декември 2018 г. на ДГ №127 "Слънце"

Виж тук

БЮДЖЕТ на ДГ №127 "Слънце" 2019 г.

Виж тук

1. Отчет на бюджета на ДГ № 127 "Слънце" 2019 г.

 Виж тук