ОБЯВИ

 

З А П О В Е Д

 

534 / 14.05.2019г.                                                                    

 

Относно: определяне на заявител по Схема „ Училищен плод ” и Схема „ Училищно мляко

На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.13г, ал.3 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения -- Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко”, приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр.77 от 04.10.2016 г., в сила от 04.10.2016 г., изм. и доп., бр.89 от 11.11.2016 г., в сила от 11.11.2016 г., бр.З6 от 05.05.2017 г., в сила от 05.05.2017 г., изм., бр.55 от 07.07.2017 г., в сила от 07.07.2017 г., изм. и доп., бр.4З от 25.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., бр.5З от 26.06.2018 г., в сила от 20.06.2018 г., бр.97 от 23.11.2018 г., бр.18 от 01.03.2019 г., изм., бр.19 от 05.03.2019 г., в сила от 05.03.2019 г. [Наредбата/, с оглед осигуряване прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в ДГ №127 „Слънце“ по Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко”, за периода — трите учебни години, а именно: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. — от 15 септември до 31 май на всяка от трите учебни години, след проведена процедура за избор на заявител по чл. 136 и следващите от цитираната Наредба, открита с Обявление Заповед 513-1/18.04.2019г. на директора на ДГ №127 „Слънце“, публикувано на интернет страницата на детското заведение на 22.04.2019г., въз основа на писменото мотивирано предложение на назначената със Заповед №519/24.04.2019г. комисия за разглеждане на постъпилите предложения за доставка на продуктите по съответните схеми и за извършване избор на заявител, предвид цялата документация на процедурата, включително получените в срок предложения за доставка на продуктите по схемите, с настоящата

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

 

1.      За избран заявител по Схема „Училищен плод “  - „ М-ви фрукт“ ЕООД  заявител по чл. 13, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения — Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко”, за извършване доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ за нуждите на ДГ №127 „Слънце“ , за периода — трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021г. и 2021/2022 г.

Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за всяка от трите учебни години — 46 /четиридесет и шест/ доставки за учебна година.

 

2.      За избран заявител по Схема „Училищно мляко  - „ М-ви фрукт“ ЕООД  заявител по чл. 13, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения — Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко”, за извършване доставка на продуктите по Схема „Училищно мляко“ за нуждите на ДГ №127 „Слънце“ , за периода — трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021г. и 2021/2022 г.

 

Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за всяка от трите учебни години — 50 /петдесет/ доставки за учебна година.

 Избраните заявители по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко” ще извършват доставките на продуктите по съответната схема след получаване на одобрение по чл. 15, ал. 1 от Наредбата.

Настоящата заповед да бъде предадена на избраният заявител по съответната схема, заедно с копие от представените от него документи към представеното предложение, както и да бъде публикувана на интернет страницата на учебното заведение.

Контрол върху изпьлнението на настоящата заповед възлагам на Гергана Павлова – домакин в ДГ №127 „Слънце“.

                                                                                                                  

 

 

 

                                                                        Директор:...........................

                                                                                             /T. Бакалова/