Важна информация за родителите

ЦЯЛАТА ЗАПОВЕД ВИЖ ТУК


 

ЦЯЛАТА ЗАПОВЕД ВИЖ ТУК


 

  НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ 3 И 4 ГРУПА:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕТО НА ДЕЦАТА ОТ 3 И 4 ГРУПА:

 БЛАНКА - ИЗТЕГЛИ ТУК


 НА ВНИМАНИЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ЯСЛЕНА, ПЪРВА И ВТОРА ГРУПА!

Уважаеми родители,

 На заседание на Столичен общински съвет от 12.11.2020 г. беше разгледано и прието следното предложение за изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община /в сила от 23.07.2020 г./:

Създава в ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община /в сила от 23.07.2020 г./ нов § 10 със следното съдържание:

„През учебната 2020-2021 година за децата, класирани и записани в целодневна и почасова организация в яслена, първа и втора градински групи в общинските детски градини на територията на Столична община, постъпването може да бъде отложено за периода, в който Столична община попада в червена или оранжева зона, съобразно критериите на Министерство на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка. Децата, за които има възможност да се грижи възрастен, могат да останат вкъщи, като отсъствията за този период ще бъдат извинявани служебно.“

Решението на Столичен общински съвет предстои да бъде публикувано.

Т. Бакалова

Директор на ДГ №127 „Слънце“


 

 

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В
ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

I. ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ВЕДНАГА ОТ ДИРЕКТОРИТЕ НА
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ ПРИ СЪОБЩЕН СЛУЧАЙ НА
УЧЕНИК/ДЕТЕ С COVID-19 СА:
 
1. Ученикът/детето с положителен резултат за COVID-19 незабавно се освобождава и
се извежда от образователната институция за поставяне под домашна карантина. 
2. Освобождават се и се поставят под домашна карантина лицата, били в
продължителен контакт със заразения ученик/дете:
- 2 дни преди появата на оплаквания
 или
- 2 дни преди вземането на проба за изследване по метода PCR при
безсимптомно носителство.
3. Контактни от първи ред, подлежащи на карантиниране са:
- ученици от същата паралелка/деца от групата – 
Контактната паралелка се поставя под домашна карантина за срок, разпореден с
действащата
към момента Наредба на Министъра на здравеопазването и преминава на
обучение от разстояние в електронна среда;
- класният ръководител в начален етап на основно образование;
- учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното
лице (на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути) без носене
на защитна маска за лице;
- други ученици/деца, осъществили незащитен контакт със заразеното лице
(на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути) без носене на
защитна маска за лице.

4. След освобождаване на заразеното лице се извършва продължително проветряване,
влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи и
помещенията, в които е имало контакт лицето в последните 48 часа. 
След това класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни
занятия или други цели, без да е необходимо прекъсване на учебния процес в тях.
5. Директорът на образователната институция  уведомява веднага по телефон
Столична РЗИ за случая, предава информация за предприетите от него мерки
и предоставя по електронна поща списък с учениците/децата и учителите, които са
били в контакт с данни по предоставеното приложение.

II. ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ПРИ ПОТВЪРДЕН СЛУЧАЙ НА
COVID-19 ПРИ УЧИТЕЛ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ.
 
1. Инфектираното/болното лице информира директора на образователната
институция.
2. Болният/инфектираният се освобождава и поставя под домашна карантина за срок,
съобразен с действащата към момента Наредба на Министъра на
здравеопазването.
3. Под домашна карантина се поставят контактните лица от първи ред, били в
продължителен необезопасен контакт със заразеното лице:
- 2 дни преди появата на оплаквания
или
- 2 дни преди вземането на проба за изследване по метода PCR при
безсимптомно носителство.
4. Контактни лица от първи ред са:
- учениците от паралелката в начален курс, на които
учителят е класен ръководител/децата от обслужваната група на детската
градина;
Паралелката преминава на дистанционно обучение за срок, разпореден с
действащата към момента Наредба на Министъра на здравеопазването; 
- учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното
лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути (без носене
на защитна маска за лице), се поставят под домашна карантина за срок

разпореден с действащата към момента Наредба на Министъра на
здравеопазването; 
 други ученици/деца, осъществили незащитен контакт със заразеното лице
на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути (без носене на
защитна маска за лице) се поставят под домашна карантина за срок
разпореден с действащата към момента Наредба на Министъра на
здравеопазването.
5. Извършва се продължително проветряване, влажно почистване и крайна
дезинфекция на повърхностите в класните стаи и помещенията, до които е имало
контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите
помещения може да се използват за учебни занятия или други цели.
6. Директорът на образователната институция уведомява веднага по телефон
Столична РЗИ за случая, предава информация за предприетите от него мерки
и предоставя по електронна поща списък с учениците/децата и учителите, които
са били в контакт с данни по предоставеното приложение.

III. ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ПРИ ПОТВЪРДЕН СЛУЧАЙ НА
COVID-19 ПРИ ДРУГ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПЕРСОНАЛА НА
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ.

1. Инфектираното/болното лице информира директора на образователната
институция.
2. Болният/инфектираният се освобождава и се поставя под домашна карантина за
срок, съобразен с действащата към момента Наредба на Министъра на
здравеопазването.
3. Под домашна карантина се поставят контактните лица от първи ред, били в
продължителен необезопасен контакт със заразеното лице:
- 2 дни преди поява на симптомите
или
- 2 дни преди вземането на проба за изследване по метода PCR при
безсимптомно носителство.
4. Извършва се продължително проветряване, влажно почистване и крайна
дезинфекция на повърхностите в помещенията, до които е имало контакт лицето
в последните 48 часа.
5. Директорът на образователната институция уведомява веднага по телефон
Столична РЗИ за случая, предава информация за предприетите от него
мерки и предоставя по електронна поща списък с учениците/децата и учителите,
които са били в контакт с данни по предоставеното приложение.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Мерките за освобождаване и извеждане спрямо болни и инфектирани лица се
предприемат от директорите на образователните институции незабавно, след
получаване на информация за носител или болен от коронавирусна инфекция по дадения
алгоритъм.
Родители и настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява
на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния
лекар. 
Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение от ОПЛ по
време на домашната карантина за поява на клинични симптоми.
Директорите на образователни институции предприемат посочените по-горе
мерки, без да изчакват предписание или указания от Столична РЗИ.
СРЗИ извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от
разпространение на инфекцията, което в усложнената обстановка с голям брой случаи
може да се забави, а своевременно приложените мерки гарантират ефективност.
Предписание може да бъде издадено в по-късен срок със задна дата.


 Новини и съобщения от Столична община

ЯСЛЕНА, ПЪРВА И ВТОРА ГРУПА

Съгласно Насоките за работа на детските градини през учебната 2020/21 г. в условията на COVID-19, детските градини са отворени за посещение от всички деца, но в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които предучилищното образование не е задължително и има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. Това важи още в по-голяма степен за децата, живеещи в едно домакинство с възрастни хора и с такива от рискови групи, както и в случаите, когато за придвижването до детската градина се налага използването на обществен транспорт – вътрешноградски или между населените места. Следователно родителят може да подаде декларация /в свободен текст или по образец/, че желае детето му да остане вкъщи за съответен период в рамките на извънредната епидемиологична обстановка и отсъствията да бъдат извинявани служебно.

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Съгласно Насоките за работа на детските градини през учебната 2020/21 г. в условията на COVID-19, в отделни случаи, при които присъствието на децата е невъзможно или не е целесъобразно по здравословни причини (самите те са със заболявания, които не позволяват посещаване на детска градина или техните родители/настойници попадат в рискова група за COVID-19) родителите могат да изберат самостоятелна организация. В този случай, за да могат децата да бъдат включени в самостоятелна организация на предучилищното образование, родителите подават заявление до директора на детската градина съгласно изискванията на чл. 18 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование. 


Отсъствия на децата от 3 и 4 група

т.1 Децата от подготвителните групи, записани в целодневна, полудневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

т.2 Отсъствията на децата по т.1 по семейни причини през учебната 2020/2021година е допустимо за не повече от 20 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището

                                                                                                                 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
                                                                                                                 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5
                                                                                                                 от 2016 г. за предучилищното образование
                                                                                                                 (обн., ДВ, бр. 46 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2018 г.;
                                                                                                                 доп., бр. 72 от 2019 г.; изм., бр. 77 от 2020 г.)


Бланка за декларация от родителите на децата от яслена, първа и втора
група за отсъствие в рамките на извънредната епидемична обстановка.
 

Бланка - Заявление за отсъствие

Свали тук


Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст
при обявяване на извънредно положение или извънредна
епидемична обстановка:

Изисквания:
1. единият или и двамата работещи родители, или родител, отглеждащ сам
дете, не може да работи дистанционно и няма възможност да използва
платен отпуск;
2. ако е останал без работа, но няма право на обезщетение за безработица
или то е по-малко от средномесечния доход (изисква се задължителна
регистрация в дирекция „Бюро по труда“);
3. ако е самоосигуряващ се и не може да упражнява занятието си поради
въведените ограничения;
4. не трябва да получава обезщетение за отглеждане на дете до 1 година;
5. не трябва да получава обезщетение за бременност и раждане;
6. децата да не са настанени извън семейството по Закона за закрила на
детето;
7. ако децата се обучават синхронно от разстояние в електронна среда или не
посещават детски ясли, градини и предучилищни групи поради
въведените ограничения;
8. средномесечният доход на член от семейството за предходния месец
трябва да е по-нисък или равен на минималната работна заплата;
9. помощта се отпуска и на семейства на роднини и/или близки и приемни
семейства, в които има настанени деца по Закона за закрила на детето;

Размер на помощта:
1. за семейства с едно дете е до размера на месечната минимална работна
заплата, определена за страната (610 лв. за 2020 г.).
2. за семейства с две и повече деца е до 150 на сто от размера на месечната
минимална работна заплата, определена за страната (915 лв. за 2020 г.).
 Когато броят на работните дни, през които децата не посещават детски ясли
и детски градини, както и ако се обучават синхронно от разстояние, е до 5 –
помощта се изплаща в размер на 25 на сто от пълния, а ако работните дни са от 6
до 10 – 50 на сто.
Необходими документи:
1. Заявление-декларация по образец, към което се прилага:
- документ за брутните доходи, получени в месеца, предхождащ месеца
на подаване на заявлението-декларация  - за самоосигуряващите се лица;
- служебна бележка от работодателя (приложен примерен образец) – за
трудово заетите лица;  
- декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна
информация;

Полезно:
Заявлението може да бъде подадено лично, като се прилага лична карта (за
справка); чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението декларация
следва да е в оригинал; по електронен път с квалифициран електронен подпис.
Заявлението с приложените към него документи може да бъде подадено и чрез
извънредно въведения електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Образецът на заявление-декларация за отпускане на месечна целева по чл.
16б от ППЗСП и на примерния образец на служебна бележка от работодател са
публикувани на електронната страница на АСП:
-  раздел «Социални помощи», подраздел «Документи»;
- рубрика «Коронавирус COVID-19“, Инструкция за ползване на
електронни административни услуги в условия на извънредно положение, част
„Видове административни услуги, които могат да бъдат заявени чрез
алтернативните канали“, заявление под № 26.


 Видеоклип и детска песен, разработени по инициатива на УНИЦЕФ в България, с които да се насочи вниманието на децата от предучилищна възраст към навика и начина за миене на ръцете.

https://wetransfer.com/downloads/a1e57f516556f613570906ae640b5eed20200911153603/41e8afe7a1492043f73db64c69d1f5f720200911153627/8433fa


 Медицински документи за прием на новоприети деца
в детската градина и на деца, които възобновяват
посещенията си в детската градина.

 

 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ДЕЦА, ПОСЕЩАВАЩИ ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

съгласно Наредба №26 на МЗ от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини

 ПРИЕМ НА ДЕТЕ В ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ:

Родителите представят в ДЗ молба, придружена от следните документи:

- Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.

- Еднократен отрицателен резултат от микробиологично изследване на фекална проба.

- Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити:

-изследване на фекална проба за хелминти и протозои;

-перианален отпечатък със скоч лепенка за острици.

 - Изследванията трябва да бъдат извършени до 15 дни преди постъпване на детето - детско заведение.

 - Изследване на кръв и урина - извършени една седмица преди постьпването.

 - Изследване за сифилис (Васерман) (само за детска ясла) на единия от родителите, извършено  до 6 месеца преди постьпването.

        - Имунизационен паспорт, издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените задължителни имунизации, съгласно изискванията   на   Наредба № 15 за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.).

- Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето, не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

 ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ:

1.     Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен при отсъствие за повече от 10 дни.

2.     Микробиологично изследване на фекална проба по епидемични показания (стомашно-чревно разстройство), при отсъствие за повече от 30 дни.

3.     Изследване за чревни паразити (фекална проба и скоч проба), при отсъствие за повече от 2 месеца (съгласно Наредба №5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози - ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

Материал от WEB портала на Столична РЗИ


ДЕКЛАРАЦИЯ

от

..........................................................................................................................................

родител на детето............................................................................................................

посещаващо ........... група в ДГ №127 „Слънце“

 

Декларирам,

че не ми е известно детето ми да е било в контакт със заразно болни

и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 

 

 

 

гр. София                                                                  Декларатор: .................................

 

дата: .........................                                                                              /подпис/