Важна информация за родителите

Към родителите на деца от предучилищна възраст, бежанци от Украйна:

Уведомяваме Ви, че при желание за постъпване в детската градина, трябва да подадете заявление/приложение № 1 към чл. 4, ал.1  от Наредба № 3/06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, издадено от министъра на образование и науката/ до началника на Регионално управление на образованието София-град на адрес, гр. София, ул. Антим I, № 17 ет.4, деловодство.

 Децата- бежанци се настаняват в образователни институции в Р България, съгласно изискванията на Наредба № 3/06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, издадено от министъра на образование и науката.

Линk:

https://ruo-sofia-grad.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b0/


Уважаеми родители,
уведомявам Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане
(ДВ бр.17/2022 г.) параграф 5 се извършва промяна на Закона за местните данъци
и такси в раздел II Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и детски
градини, считано от 01.04.2022 г.


Уважаеми родители,
уведомяваме Ви, че в случай , че бъде отменена епидемичната
обстановка на територията на Република България децата приети
за учебната 2021/2022 г. в яслена и първи групи следва в рамките
на 10 дни от датата на отмяната на епидемичната обстановка да
постъпят в детската градина.


 Официална информация за телефонните линии за психологическа подкрепа

Уважаеми родители,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-83/04.03.2022 г., вх. № РУО 1-09870/04.03.2022 г., относно продължаване на предоставяне на психологическа подкрепа чрез безплатните телефонни линии, открити от МОН, на ученици, родители, педагогически и непедагогически специалисти от цялата страна,  Ви уведомявам, че във връзка с усложнената геополитическа ситуация, свързана с военните действия в Украйна, дейността на безплатните телефонни линии ще продължи до края на учебната 2021/2022 г., като психологическа подкрепа ще се оказва и на деца, ученици и родители, бежанци от военните действия от Украйна.

Горещата телефонна линии за психологическа подкрепа е:

СОФИЯ-ГРАД – 0877 183 133

Линиите работят от понеделник до петък от 08.30 ч. до 16.30 ч.


 

             ЦЯЛАТА ЗАПОВЕД ВИЖ ТУК


         НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ 3 И 4 ГРУПА:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕТО НА ДЕЦАТА ОТ 3 И 4 ГРУПА:

ИЗТЕГЛИ ТУК


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката № 9105-296/09.09.2021г., вх. № РУО1-28542/09.09.2021 г., Ви информираме, че в министерството на образованието и науката е  постъпило писмо, вх. № 0211-296/31.08.2021 г., от главния държавен здравен инспектор с указания за началото на учебната година във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училища.
С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпването на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари в условията на настоящото разпространение на COVID-19 и неговите варианти в страната, здравно-профилактичната карта да детето или ученика следва да се предостави по служебен път на училищата/детските градини (напр. по електронна поща), а при невъзможност да бъде изискана на хартиен носител от медицинските специалисти в образователните институции до края на календарната 2021 г.


                        ЕДЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ
                                                       COVID - 19

Необходими документи при подновеното посещение на децата в ясли, детски градини
и училища за учебната 2020 - 2021 г.

Министерството на здравеопазването информира родителите, чиито деца ще посещават
ясли, детски градини и училища, за нужните документи.
По отношение на учениците – на училищните власти трябва да бъде предоставен талонът
за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на
учебната година, т. нар картон или лична здравна профилактична карта. Това може да
направи както родителят, така и общопрактикуващият лекар -  по служебен път.
Предвид епидемичната обстановка и с оглед предотвратяване струпване пред кабинетите
на ОПЛ, талонът може да се предостави до един месец след началото на учебната година,
а не както досега – в 7-дневен срок.
При по-късното провеждане на задължителна имунизация или реимунизация данните за
нея могат да се предоставят допълнително на училището.
По отношение на децата, които посещават ясли и детски градини:
За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи:
      -  здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния
         статус на детето;
      -  отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити,
         извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;
      -  изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване
         на детето в детската градина;
      -  медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.
За новоприети в ясли деца се изискват следните документи:
      - здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния
        статус на детето;
      - отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити,
        извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската ясла;
      - изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване в яслата;
      - изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено
        в 6-месечен срок преди постъпване в яслата;
      - медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен.
От МЗ oбръщат внимание, че при децата, които възобновяват посещенията си в детски градини
и ясли, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, родителите могат
да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни
и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.
Допълнително, за деца, които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла при отсъствие
за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.


ЦЯЛАТА ЗАПОВЕД ВИЖ ТУК


 

ЦЯЛАТА ЗАПОВЕД ВИЖ ТУК


 НА ВНИМАНИЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ЯСЛЕНА, ПЪРВА И ВТОРА ГРУПА!

Уважаеми родители,

 На заседание на Столичен общински съвет от 12.11.2020 г. беше разгледано и прието следното предложение за изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община /в сила от 23.07.2020 г./:

Създава в ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община /в сила от 23.07.2020 г./ нов § 10 със следното съдържание:

„През учебната 2020-2021 година за децата, класирани и записани в целодневна и почасова организация в яслена, първа и втора градински групи в общинските детски градини на територията на Столична община, постъпването може да бъде отложено за периода, в който Столична община попада в червена или оранжева зона, съобразно критериите на Министерство на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка. Децата, за които има възможност да се грижи възрастен, могат да останат вкъщи, като отсъствията за този период ще бъдат извинявани служебно.“

Решението на Столичен общински съвет предстои да бъде публикувано.

Т. Бакалова

Директор на ДГ №127 „Слънце“