Важна информация за родителите

                                                              ВАЖНО!      

                                                   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 В личната здравна профилактична карта задължително трябва да бъдат изписани

ваксините и дата на поставяне. Изписано „отговаря на възрастта“, не се приема

за достоверно.

С писмо на  Столична РЗИ с изх. № 14-944/08.08.2019г. общопрактикуващите лекари, обслужващи населението на територията на гр. София, са информирани за влизане в сила на Наредба №6/09.07.2019г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система, във връзка с това с наближаване на предстоящата учебна година 2019/2020г. следва да  предоставят на децата попълнена лично здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус.

 

                                                                                     ОТ РЪКОВОДСТВОТО

         

 


                                               УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

Във  връзка  с писмо на РУО – София – град от  10.12.2018г., Ви  уведомяваме, че  с

цел  намаляване  риска  за здравето  на  децата  при   констатирано   завишаване  на

емисиите от вредни вещества в атмосферния въздух на гр. София над  допустимите

норми, по  преценка  на  родителя  децата  в  задължителна  предучилищна

възрасткоито  страдат  от доказани  хронични  белодробни заболявания, могат да

отсъстват от учебни занятия в   дните при  констатирано завишаване на емисиите от

вредни  вещества  в  атмосферния   въздух   на   гр. София  над  допустимите  норми.