Важна информация за родителите

                                                 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

Във  връзка  с писмо на РУО – София – град от  10.12.2018г., Ви  уведомяваме, че  с

цел  намаляване  риска  за здравето  на  децата  при   констатирано   завишаване  на

емисиите от вредни вещества в атмосферния въздух на гр. София над  допустимите

норми, по  преценка  на  родителя  децата  в  задължителна  предучилищна

възрасткоито  страдат  от доказани  хронични  белодробни заболявания, могат да

отсъстват от учебни занятия в   дните при  констатирано завишаване на емисиите от

вредни  вещества  в  атмосферния   въздух   на   гр. София  над  допустимите  норми.