Важна информация за родителите

МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА

Виж тук


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 127 „СЛЪНЦЕ“  В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

I. Изисквания относно приема на децата в детската градина

1. Подновяването на посещението на детска градина може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина от детето.
2. Приемът в детската градина се извършва от медицинско лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като деца с признаци на заболяване не се допускат в детската градина. При сутрешния филтър задължително се измерва телесната температура на децата с термометър и се отбелязва в Рапортната тетрадка на групата. В детската градина се допускат само афебрилни деца.
3. В сградата на Детската градина се допускат деца, придружени само от един родител/настойник, който е задължително с предпазна маска за лице. В съблекалните на групите се допускат едновременно, максимално две деца с родителите им.  Отстоянието между родителите да е най-малко 2 м.
4. Родителите изчакват пред сградата на детската градина в случаите, когато е невъзможно спазване на дистанция между лицата.
II. Изисквания относно отглеждането на децата в детската градина

1. Веднага след приема на дете в детската градина се измиват ръцете, като за децата от яслените групи се оказва помощ от медицинската сестра. Ръцете на децата се измиват и преди всяко хранене, след ”ползване на гърне” /за яслени групи/ и при необходимост.
2. При съобразяване с климатичните условия децата остават навън с изключение на времето за хранене и почивка, като за децата се организират игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда.
3. Осигурява се индивидуална площадка за игра на всяка група. Не се допуска смесване на групите.
4. Децата играят само с играчки, които подлежат на измиване с топла вода и сапун и обработка с дезинфектант.
III Изисквания относно персонала в детската градина

      Служителите  на детската градина, е нужно:

1. Да се запознаят срещу подпис преди отваряне на детската градина с правилата за работа в създадената извънредна ситуация и да ги спазват стриктно.
2. При поява на оплаквания, дори лека кашлица или ниска температура (37.3 ◦С) да уведомят директора. Служителите се отстраняват от детската градина до изясняване на здравния статус.
3. Да използват обособеното помещение, в което да сменят обувките и дрехите, с които идват отвън, с работни.
4. Да измият ръцете си, да ги дезинфекцират и да поставят необходимите предпазни средства (маска/шлем) веднага след влизане в детската градина.
5. Да придружават децата и да им дават насоки, когато това е необходимо, за това как най-добре да мият ръцете си, като преди това им покажат как става това (задължително при пристигането в детската градина, при прибиране от двора, преди и след всяко хранене, преди и след използване на тоалетна, след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи и при влизане у дома). Измиването да е с вода и сапун за поне 30 секунди, изсушаването да е по възможност със салфетка за еднократна употреба или с въздушна струя.
6. Да организират дейностите така, че децата да бъдат разделяни на подгрупи, в които да играят различни игри.
7. Да организират срещи с родителите само при необходимост, по възможност на открито и при спазване на физическа дистанция.
8. Да спазват физическа дистанция от 1.50 метра по време на регламентираните почивки. Стаята за почивка да се ползва най-много от двама служителя по едно и също време.
IV. Дезинфекционни мероприятия

1. Да се постави мокър филтър пред всички входове.
2. Да се осигури многократно проветряване на помещенията (минимум 10 минути на всеки час).
3. Да се извършва текуща дезинфекция на всички подове и повърхности сутрин, след приключване на обяда, а в спалното помещение и след вдигане от сън. Тоалетната да се дезинфекцира сутрин и след всяко „ползване на гърне”. Гардеробите на децата и столчета в гардеробното помещение да се дезинфекцират преди приема на децата,  след приема на последното дете за деня  и след прибиране на децата от разходка или игра на двора.
4. Да се дезинфекцират дръжките на всички врати и прозорци, ключовете на  осветителните тела и перилата на стълбищата  най-малко 4 пъти дневно (по 2 дезинфекции на смяна – 7:30 ч., 10:00 ч., 13:00 ч., 16:00 ч.). Административните и пералните помещения да се дезинфекцират по 4 пъти дневно (7:30 ч., 9:00 ч., 12:00 ч., 15:00ч.). Дезинфекцията в кухненския блок се провежда съгласно изискванията на НАССР системата.
5. При възможност да се ползват бактерицидни лампи, по установен график, при отсъствието на хора в помещенията.
6. Да се дезинфекцират детските площадки и съоръженията към тях два пъти дневно - 7:30 ч., 12:30 ч.
V.Протоколи за поведение

   Протокол при съмнение или случай на COVID-19 в детската       градина
   При наличие на един или повече симптоми при дете (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):

1. Първоначално поведение

• Детето да се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома или докато не му се обърне внимание от медицински специалист. На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му.
• Незабавно да се осъществи връзка с родителите/настойниците и да се изиска да вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки.
• На родителите/настойниците да се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират с лекуващия лекар на семейството, за да реши дали е необходимо да се направи тест.
• След като детето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.
• Да се спазват превантивните и ограничителните мерки.
• Да се приеме отново детето в детската градина срещу медицинска бележка от семейния лекар, че това е допустимо.

2. В случай на положителен тест на дете

• Родителите/настойниците да информират директора на детската градина, който трябва незабавно да се свърже със СРЗИ.
• Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които се предприемат се съгласуват между СРЗИ и директора на съответната детската градина.
• В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина.
• Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определят от СРЗИ в зависимост от конкретната ситуация.
• Да се почистят и дезинфекцират щателно помещенията и предметите, до които е имало контакт детето в последните 48 часа.
• СРЗИ информира контактните лица на детето за стъпките, които трябва да предприемат.

При наличие на един или повече симптоми при възрастен (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):

1. Първоначално поведение

• Да се изолира незабавно възрастният човек и да му се даде маска, ако връщането у дома не е възможно в същия момент. Да се спазват ограничителните мерки.
• Да се избягва физическият контакт с други лица и да се консултира с лекуващия си лекар, който ще реши дали е нужно да се направи тест.
• След като лицето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.
• Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.

2. В случай на положителен тест при възрастен

• Да се информира директорът, който трябва незабавно да се свърже със СРЗИ.
• Може да се оцени рискът от разпространение на инфекцията в семейството и в зависимост от това да се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.
• Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат, се съгласуват между СРЗИ и директора на съответната детската градина.
• В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина.
• Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определят от СРЗИ в зависимост от конкретната ситуация.
• СРЗИ информира контактните лица на възрастния за стъпките, които ще трябва да предприемат.
• Да се извършат щателно почистване и дезинфекция на помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа.


Бланка за информирано съгласие на родител

Свали ТУК


Уважаеми родители,

Детска  градина   №127   „Слънце“ ще  отвори   врати  на   26 май,   първият  работен  ден
след  почивните дни. Децата  ще се приемат при спазване на всички  противоепидемични
мерки и при проверка на здравословното  им  състояние  на  входа на   детската   градина.
Всяка сутрин тяхното здравословно състояние ще се проверява от медицинския персонал
на детската градина, като децата с висока температура и грипоподобни  симптоми  трябва
да останат вкъщи до пълното си възстановяване.При приема на децата няма да се изискват
медицински бележки. Посещенията на  родители вътре в помещенията  остава  забранено.
Декларацията за  прием на  децата,  която  разработва  Министерството на образованието,
ще бъде качена на сайта на общината, както и на детската  градина, и всеки родител, чието
дете ще посещава детската  градина, трябва да я попълни предварително . Напомняме, че
посещението е само по желание на родителите, препоръката на Столична община е децата,
за които има кой да се грижи, да остават вкъщи. Отсъствията на децата ще се извиняват по
служебен път.


Уважаеми родители,

Работното време, в което можете да запишете
класираните си деца в ДГ 127 "Слънце" е:
от понеделник до четвъртък:
от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.
в петък:
от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. ди 16:30 ч.

Записването се извършва в сградата
на ул. "Тулча" № 16


Уважаеми родители,  

Във връзка с усложнената епидемична обстановка,
свързана с разпространението на COVID-19 на територията
на страната, обявеното от 13.03 2020г. извънредно положение
в Република България и препоръките на Националния оперативен
щаб, Ви уведомяваме, че създаваме условия за заплащане 
по банков път на дължимите такси за посещение на детската градина.
Всички родители на децата, записани в ДГ № 127 „Слънце”,  могат
да си направят регистрация на http://roditel.eu , където ще видят
сумите за заплащане и банковата сметка на детската градина.
При използване на този вид плащане, моля да имате предвид
следното:
     1.  В платежното нареждане ясно и коректно да се попълнят
двете имена на детето и групата, в която то е записано
(пр. Иван Иванов 1а гр.).
     2. Преведената сума трябва точно да съответства на посочената в сайта.
     3. Банковата сметка на детската градина е:
IBAN : BG43SОMB91303125316400
BIC: SOMBBGSF
     4. На банковата сметка могат да се превеждат единствено суми за 
месечна такса за детска градина, а не суми за допълнителни
образователни дейности.
     5. Заплащането на таксите  за месец март ще може да се извършва
по банков път от  03.04.2020 г. , като срокът за заплащане се
удължава до 25.04.2020 г. През месец май заплащането на неплатените
такси ще може да се извършва по банков път от 04.05.2020 г.
      Желателно е през времето на епидемичния период заплащането
на месечната такса да се извършва по банков път.
Ако имате въпроси, пишете ни на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Бъдете здрави!


 

         УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно Заповед № СОА20-РД 09-1580/31.03.2020г.
на Кмета на Столична община се удължава срокът
за преустановяване посещенията на децата в
детските градини и ясли на територията на
Столична община до отмяна на извънредното
положение в Република България.                                                     

                                                          Татяна Бакалова

                                                          Директор на ДГ №127 

                                                       
                                            СТОЛИЧНА ОБЩИНА

                                                    

                                                        ЗАПОВЕД
                                     № СОА20-РД09-1580/31.03.2020 
                                       (Регистрационен индекс, дата)
                                                      гр. София


На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 44 ал. 2 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, в изпълнение на т. 2 от Заповед № РД-01-105/02.03.2020 г. (812/з-
256/02.03.2020 г.) на министъра на здравеопазването и министъра на вътрешните работи, като взех предвид Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020г. на министъра на здравеопазването, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, с цел ограничаване разпространението му на територията на Столична община
                                              

                                                   НАРЕЖДАМ:


I. Изменям Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г., изменена със Заповед № СОА20-РД09- 1487/14.03.2020 г. и Заповед № СОА20 РД09-1540/23.03.2020 г„ както следва:
I. Посоченият срок „до 29.03.2020 г.“ в т. I, т. III и в изречението „Настоящата заповед е в сила до 29.03.2020 г.“ да се чете „до отмяна на извънредното положение в Република България.“
II. В останалата си част Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г., изменена със Заповед № СОА20-РД09-1487/14.03.2020 г. и Заповед № COА20-РД09-1540/23.03.2020 г., остава непроменена и в сила.
Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична община.
Чрез АИССО, заповедта да се насочи на заместник-кметовете и на секретаря на Столична община, на директорите на дирекции в CO, на началника на сектор „Общинска полиция - СДВР“ - за изпълнение.
Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на председателя на Столичния общински съвет, на главния архитект на Столична община, на кметовете на райони на Столична община, на директора на Столичен инспекторат - за сведение.
По електронен път на официалната ел. поща или факс заповедта да се изпрати на „Пазари Изток“
ЕАД, „Пазари Запад“ ЕАД, „Пазари Север“ ЕАД, „Пазари Юг“ ЕАД, и на директорите на с услуги в общността, които не са участници в ЕОД - за изпълнение.
           

             КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА: ............./П/.......................
                                                                             /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/ 
Заповед за изменение на Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г., изменена със Заповед № СОА20-РД09-
1487/14.03.2020 г. и Заповед № СОА20-РД09-1540/23.03.2020 г. Заповедта се издава в 1 (един) екземпляр. 


                                           

                                    СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

                                            З А П О В Е Д
 
                             № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г.
                               (Регистрационен индекс, дата)
                                                 гр. София

 
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 44 ал. 2 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1,ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, в изпълнение на т. 2 от Заповед № РД-01-105/02.03.2020 г. (812/з25/02.03.2020
г.) на министъра на здравеопазването и министъра на вътрешните работи, като взех предвид Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020г. на министъра на здравеопазването, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и препоръките на Националния оперативен щаб, с цел ограничаване разпространението му на територията на Столична община

                                              Н А Р Е Ж Д А М:

I. Да се приложат следните противоепидемични мерки на територията на Столична община за срок до 29.03.2020 г.:
1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите, разположени на територията на Столична община. 
2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации на територията на Столична община. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.
3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини на територията на Столична община. 
4. Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма на територията на
Столична община.
5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други) на територията на Столична община.
6. Преустановява се експлоатацията на четирите нощни автобусни линии N1, N2, N3 и N4, въведени за първи път с Решение № 179/05.04.2018 г. на СОС. 
7. Преустановява се провеждането на фермерски фестивал, част от Календара на културните събития, приет с Решение № 44/06.02.2020 г. на СОС.
8. Преустановява се функционирането на Пазар „Подуяне“, Пазар „Бански“, „Пазар „Ал. Невски“, Пазар „Никола Жеков“, Пазар „Нови Искър“ – Курило, Пазар „Младост 1А“ – „Пътеките“, Пазар до „Стадион Васил Левски“ за спортни стоки, Пазар „Париж“, Пазар „Люлин 3 м.р.“ и Пазар
„Люлин 4 м. р.“, ТК „Лагера“, Търговски център „Център на услугите“, Пазар „Гоце Делчев“ както и организираните мероприятия на територията на пазарните площадки.
 
 Заповед за създаване на необходимата организация във връзка с разпространението на COVID 19 и обявеното
извънредно положение в Република България от 13 март до 13 април 2020 г. 
Заповедта се издава в 1 (един) екземпляр.
 
9. Затварят се общинските градски тоалетни.
10. Преустановяват се всички дейности и мероприятия в клубовете на пенсионера на територията на Столична община.
11. Управителите на летище „София“, БДЖ, Централна жп гара, Централна автогара и другите гари и автогари на територията на Столична община да организират засилено дезинфекциране, като служителите на каси и гишета да бъдат снабдени със защитни маски. 
12. Светофарните уредби преминават на автоматичен режим на работа за пешеходците без натискане на бутона за пешеходно пресичане.
13. Вратите на всички превозни средства на градския транспорт се отварят автоматично, без натискане на бутон за вратите.
14. Препоръчва се да не се провеждат семейни тържества, на които присъстват по-голям брой хора (в това число сватби и кръщенета). Към момента обредните зали ще извършват сватбени ритуали,
но без присъствие на гости в залата.

II. Заместник-кметът на Столична община в направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ да създаде необходимата организация и контрол за разширяване на дейността на общинско предприятие „Социален патронаж“ за предоставяне и на безплатни социални услуги, чрез оказване на съдействие и полагане на грижи, включително закупуване на лекарства и продукти от първа необходимост, съгласно дейността си, на следните лица трудноподвижни, самотно живеещи, лежащо
болни и възрастни лица, нуждаещи се от оказване на съдействие и полагане на грижи.
1. За изпълнението на функциите по т. II, ОП „Социален патронаж“, с цел осигуряване на защита на живота и здравето на населението, да създаде необходимата организация за изпълнение на дейностите съвместно с дирекция „Аварийна помощ и превенция“. 
2. Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ да оказва необходимата помощ и съдействие на ОП „Социален патронаж“, включително и чрез лица членуващи/желаещи да членуват в доброволното формирование на Столична община съгл. чл. 41 от Закона за защита при бедствия във вр. с Наредба за
реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования.

III. Директорът на Столичен инспекторат да създаде необходимата организация и контрол чрез законните представители на дружествата, на които са възложени дейностите по поддържане на чистотата на територията на Столична община, за интензивно миене и дезинфекция на подлези,
площадки на общинските пазари, на контейнерите за битови отпадъци, на кошчетата за боклук поулиците, за срока до 29.03.2020 г.

 Настоящата заповед е в сила до 29.03.2020 г. Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.
Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична община.

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на заместник-кметовете и секретаря на Столична община, на директорите на дирекции на Столична община, началникът на сектор „Общинска полиция – СДВР“ - за изпълнение.
Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на председателя на Столичния общински съвет, на главния архитект на Столична община, на кметовете на райони на Столична община, на директора на Столичен инспекторат - за сведение и изпълнение. 
По електронен път на официалната ел. поща или факс заповедта да се изпрати на Пазари „Север“ ЕАД, Пазари „Запад“ ЕАД, Пазари „Юг“ ЕАД и Пазари „Изток“ ЕАД, които не са реални участници в ЕОД – за изпълнение.

 
                         ЗА КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:……………/П/……………..
                                                                                                /ДОНЧО БАРБАЛО
В
Съгласно Заповед № СОА20-РД15-4065/12.03.2020 г.
 на кмета на Столична община

Заповед за създаване на необходимата организация във връзка с разпространението на COVID 19 и обявеното
извънредно положение в Република България от 13 март до 13 април 2020 г. 
Заповедта се издава в 1 (един) екземпляр.


Информация за родителите относно първото
класиране за прием на деца в общинските детски
градини и в подготвителните групи към училищата

Във връзка с разпространението на COVID 19 на
територията на страната и обявеното извънредно
положение уведомяваме родителите на
кандидатстващите за прием деца в общинските
детски градини и подготвителните групи в училищата
за следното:
1. Първото класиране за прием на деца в общинските
детски градини и в подготвителните групи към
училищата ще се извърши на 15.05.2020 година.
2. В случай че извънредното положение в страната
бъде удължено и след 13 май 2020 г., след извършване
на първото класиране, срокът за записване на
класираните деца се удължава от 18 май до 18 юни 2020 г.
3. При евентуално удължаване на извънредното
положение родителите ще бъдат своевременно
уведомени за промени в графика на дейностите,
публикувани на сайта на ИСОДЗ и ПГУ.

Дирекция “Образование”
Столична община


Уважаеми родители,

Съгласно Заповед № РД-01-154/26.03.2020г.
на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев,
срокът, в който детската градина няма да работи,
се удължава до 12.04.2020г.

                                                  Директор на ДГ № 127
                                                                     Т. Бакалова