Важна информация за родителите

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В
ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

I. ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ВЕДНАГА ОТ ДИРЕКТОРИТЕ НА
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ ПРИ СЪОБЩЕН СЛУЧАЙ НА
УЧЕНИК/ДЕТЕ С COVID-19 СА:
 
1. Ученикът/детето с положителен резултат за COVID-19 незабавно се освобождава и
се извежда от образователната институция за поставяне под домашна карантина. 
2. Освобождават се и се поставят под домашна карантина лицата, били в
продължителен контакт със заразения ученик/дете:
- 2 дни преди появата на оплаквания
 или
- 2 дни преди вземането на проба за изследване по метода PCR при
безсимптомно носителство.
3. Контактни от първи ред, подлежащи на карантиниране са:
- ученици от същата паралелка/деца от групата – 
Контактната паралелка се поставя под домашна карантина за срок, разпореден с
действащата
към момента Наредба на Министъра на здравеопазването и преминава на
обучение от разстояние в електронна среда;
- класният ръководител в начален етап на основно образование;
- учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното
лице (на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути) без носене
на защитна маска за лице;
- други ученици/деца, осъществили незащитен контакт със заразеното лице
(на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути) без носене на
защитна маска за лице.

4. След освобождаване на заразеното лице се извършва продължително проветряване,
влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи и
помещенията, в които е имало контакт лицето в последните 48 часа. 
След това класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни
занятия или други цели, без да е необходимо прекъсване на учебния процес в тях.
5. Директорът на образователната институция  уведомява веднага по телефон
Столична РЗИ за случая, предава информация за предприетите от него мерки
и предоставя по електронна поща списък с учениците/децата и учителите, които са
били в контакт с данни по предоставеното приложение.

II. ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ПРИ ПОТВЪРДЕН СЛУЧАЙ НА
COVID-19 ПРИ УЧИТЕЛ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ.
 
1. Инфектираното/болното лице информира директора на образователната
институция.
2. Болният/инфектираният се освобождава и поставя под домашна карантина за срок,
съобразен с действащата към момента Наредба на Министъра на
здравеопазването.
3. Под домашна карантина се поставят контактните лица от първи ред, били в
продължителен необезопасен контакт със заразеното лице:
- 2 дни преди появата на оплаквания
или
- 2 дни преди вземането на проба за изследване по метода PCR при
безсимптомно носителство.
4. Контактни лица от първи ред са:
- учениците от паралелката в начален курс, на които
учителят е класен ръководител/децата от обслужваната група на детската
градина;
Паралелката преминава на дистанционно обучение за срок, разпореден с
действащата към момента Наредба на Министъра на здравеопазването; 
- учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното
лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути (без носене
на защитна маска за лице), се поставят под домашна карантина за срок

разпореден с действащата към момента Наредба на Министъра на
здравеопазването; 
 други ученици/деца, осъществили незащитен контакт със заразеното лице
на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути (без носене на
защитна маска за лице) се поставят под домашна карантина за срок
разпореден с действащата към момента Наредба на Министъра на
здравеопазването.
5. Извършва се продължително проветряване, влажно почистване и крайна
дезинфекция на повърхностите в класните стаи и помещенията, до които е имало
контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите
помещения може да се използват за учебни занятия или други цели.
6. Директорът на образователната институция уведомява веднага по телефон
Столична РЗИ за случая, предава информация за предприетите от него мерки
и предоставя по електронна поща списък с учениците/децата и учителите, които
са били в контакт с данни по предоставеното приложение.

III. ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ПРИ ПОТВЪРДЕН СЛУЧАЙ НА
COVID-19 ПРИ ДРУГ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПЕРСОНАЛА НА
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ.

1. Инфектираното/болното лице информира директора на образователната
институция.
2. Болният/инфектираният се освобождава и се поставя под домашна карантина за
срок, съобразен с действащата към момента Наредба на Министъра на
здравеопазването.
3. Под домашна карантина се поставят контактните лица от първи ред, били в
продължителен необезопасен контакт със заразеното лице:
- 2 дни преди поява на симптомите
или
- 2 дни преди вземането на проба за изследване по метода PCR при
безсимптомно носителство.
4. Извършва се продължително проветряване, влажно почистване и крайна
дезинфекция на повърхностите в помещенията, до които е имало контакт лицето
в последните 48 часа.
5. Директорът на образователната институция уведомява веднага по телефон
Столична РЗИ за случая, предава информация за предприетите от него
мерки и предоставя по електронна поща списък с учениците/децата и учителите,
които са били в контакт с данни по предоставеното приложение.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Мерките за освобождаване и извеждане спрямо болни и инфектирани лица се
предприемат от директорите на образователните институции незабавно, след
получаване на информация за носител или болен от коронавирусна инфекция по дадения
алгоритъм.
Родители и настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява
на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния
лекар. 
Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение от ОПЛ по
време на домашната карантина за поява на клинични симптоми.
Директорите на образователни институции предприемат посочените по-горе
мерки, без да изчакват предписание или указания от Столична РЗИ.
СРЗИ извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от
разпространение на инфекцията, което в усложнената обстановка с голям брой случаи
може да се забави, а своевременно приложените мерки гарантират ефективност.
Предписание може да бъде издадено в по-късен срок със задна дата.


 Новини и съобщения от Столична община

ЯСЛЕНА, ПЪРВА И ВТОРА ГРУПА

Съгласно Насоките за работа на детските градини през учебната 2020/21 г. в условията на COVID-19, детските градини са отворени за посещение от всички деца, но в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които предучилищното образование не е задължително и има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. Това важи още в по-голяма степен за децата, живеещи в едно домакинство с възрастни хора и с такива от рискови групи, както и в случаите, когато за придвижването до детската градина се налага използването на обществен транспорт – вътрешноградски или между населените места. Следователно родителят може да подаде декларация /в свободен текст или по образец/, че желае детето му да остане вкъщи за съответен период в рамките на извънредната епидемиологична обстановка и отсъствията да бъдат извинявани служебно.

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Съгласно Насоките за работа на детските градини през учебната 2020/21 г. в условията на COVID-19, в отделни случаи, при които присъствието на децата е невъзможно или не е целесъобразно по здравословни причини (самите те са със заболявания, които не позволяват посещаване на детска градина или техните родители/настойници попадат в рискова група за COVID-19) родителите могат да изберат самостоятелна организация. В този случай, за да могат децата да бъдат включени в самостоятелна организация на предучилищното образование, родителите подават заявление до директора на детската градина съгласно изискванията на чл. 18 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование. 


Отсъствия на децата от 3 и 4 група

т.1 Децата от подготвителните групи, записани в целодневна, полудневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

т.2 Отсъствията на децата по т.1 по семейни причини през учебната 2020/2021година е допустимо за не повече от 20 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището

                                                                                                                 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
                                                                                                                 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5
                                                                                                                 от 2016 г. за предучилищното образование
                                                                                                                 (обн., ДВ, бр. 46 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2018 г.;
                                                                                                                 доп., бр. 72 от 2019 г.; изм., бр. 77 от 2020 г.)


Бланка за декларация от родителите на децата от яслена, първа и втора
група за отсъствие в рамките на извънредната епидемична обстановка.
 

Бланка - Заявление за отсъствие

Свали тук


Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст
при обявяване на извънредно положение или извънредна
епидемична обстановка:

Изисквания:
1. единият или и двамата работещи родители, или родител, отглеждащ сам
дете, не може да работи дистанционно и няма възможност да използва
платен отпуск;
2. ако е останал без работа, но няма право на обезщетение за безработица
или то е по-малко от средномесечния доход (изисква се задължителна
регистрация в дирекция „Бюро по труда“);
3. ако е самоосигуряващ се и не може да упражнява занятието си поради
въведените ограничения;
4. не трябва да получава обезщетение за отглеждане на дете до 1 година;
5. не трябва да получава обезщетение за бременност и раждане;
6. децата да не са настанени извън семейството по Закона за закрила на
детето;
7. ако децата се обучават синхронно от разстояние в електронна среда или не
посещават детски ясли, градини и предучилищни групи поради
въведените ограничения;
8. средномесечният доход на член от семейството за предходния месец
трябва да е по-нисък или равен на минималната работна заплата;
9. помощта се отпуска и на семейства на роднини и/или близки и приемни
семейства, в които има настанени деца по Закона за закрила на детето;

Размер на помощта:
1. за семейства с едно дете е до размера на месечната минимална работна
заплата, определена за страната (610 лв. за 2020 г.).
2. за семейства с две и повече деца е до 150 на сто от размера на месечната
минимална работна заплата, определена за страната (915 лв. за 2020 г.).
 Когато броят на работните дни, през които децата не посещават детски ясли
и детски градини, както и ако се обучават синхронно от разстояние, е до 5 –
помощта се изплаща в размер на 25 на сто от пълния, а ако работните дни са от 6
до 10 – 50 на сто.
Необходими документи:
1. Заявление-декларация по образец, към което се прилага:
- документ за брутните доходи, получени в месеца, предхождащ месеца
на подаване на заявлението-декларация  - за самоосигуряващите се лица;
- служебна бележка от работодателя (приложен примерен образец) – за
трудово заетите лица;  
- декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна
информация;

Полезно:
Заявлението може да бъде подадено лично, като се прилага лична карта (за
справка); чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението декларация
следва да е в оригинал; по електронен път с квалифициран електронен подпис.
Заявлението с приложените към него документи може да бъде подадено и чрез
извънредно въведения електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Образецът на заявление-декларация за отпускане на месечна целева по чл.
16б от ППЗСП и на примерния образец на служебна бележка от работодател са
публикувани на електронната страница на АСП:
-  раздел «Социални помощи», подраздел «Документи»;
- рубрика «Коронавирус COVID-19“, Инструкция за ползване на
електронни административни услуги в условия на извънредно положение, част
„Видове административни услуги, които могат да бъдат заявени чрез
алтернативните канали“, заявление под № 26.


 Видеоклип и детска песен, разработени по инициатива на УНИЦЕФ в България, с които да се насочи вниманието на децата от предучилищна възраст към навика и начина за миене на ръцете.

https://wetransfer.com/downloads/a1e57f516556f613570906ae640b5eed20200911153603/41e8afe7a1492043f73db64c69d1f5f720200911153627/8433fa


 Медицински документи за прием на новоприети деца
в детската градина и на деца, които възобновяват
посещенията си в детската градина.

 

 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ДЕЦА, ПОСЕЩАВАЩИ ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

съгласно Наредба №26 на МЗ от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини

 ПРИЕМ НА ДЕТЕ В ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ:

Родителите представят в ДЗ молба, придружена от следните документи:

- Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.

- Еднократен отрицателен резултат от микробиологично изследване на фекална проба.

- Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити:

-изследване на фекална проба за хелминти и протозои;

-перианален отпечатък със скоч лепенка за острици.

 - Изследванията трябва да бъдат извършени до 15 дни преди постъпване на детето - детско заведение.

 - Изследване на кръв и урина - извършени една седмица преди постьпването.

 - Изследване за сифилис (Васерман) (само за детска ясла) на единия от родителите, извършено  до 6 месеца преди постьпването.

        - Имунизационен паспорт, издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените задължителни имунизации, съгласно изискванията   на   Наредба № 15 за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.).

- Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето, не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

 ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ:

1.     Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен при отсъствие за повече от 10 дни.

2.     Микробиологично изследване на фекална проба по епидемични показания (стомашно-чревно разстройство), при отсъствие за повече от 30 дни.

3.     Изследване за чревни паразити (фекална проба и скоч проба), при отсъствие за повече от 2 месеца (съгласно Наредба №5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози - ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

Материал от WEB портала на Столична РЗИ


ДЕКЛАРАЦИЯ

от

..........................................................................................................................................

родител на детето............................................................................................................

посещаващо ........... група в ДГ №127 „Слънце“

 

Декларирам,

че не ми е известно детето ми да е било в контакт със заразно болни

и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 

 

 

 

гр. София                                                                  Декларатор: .................................

 

дата: .........................                                                                              /подпис/

 

Бланка - Декларация

Изтегли тук


МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА

Виж тук


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 127 „СЛЪНЦЕ“  В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

I. Изисквания относно приема на децата в детската градина

1. Подновяването на посещението на детска градина може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина от детето.
2. Приемът в детската градина се извършва от медицинско лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като деца с признаци на заболяване не се допускат в детската градина. При сутрешния филтър задължително се измерва телесната температура на децата с термометър и се отбелязва в Рапортната тетрадка на групата. В детската градина се допускат само афебрилни деца.
3. В сградата на Детската градина се допускат деца, придружени само от един родител/настойник, който е задължително с предпазна маска за лице. В съблекалните на групите се допускат едновременно, максимално две деца с родителите им.  Отстоянието между родителите да е най-малко 2 м.
4. Родителите изчакват пред сградата на детската градина в случаите, когато е невъзможно спазване на дистанция между лицата.
II. Изисквания относно отглеждането на децата в детската градина

1. Веднага след приема на дете в детската градина се измиват ръцете, като за децата от яслените групи се оказва помощ от медицинската сестра. Ръцете на децата се измиват и преди всяко хранене, след ”ползване на гърне” /за яслени групи/ и при необходимост.
2. При съобразяване с климатичните условия децата остават навън с изключение на времето за хранене и почивка, като за децата се организират игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда.
3. Осигурява се индивидуална площадка за игра на всяка група. Не се допуска смесване на групите.
4. Децата играят само с играчки, които подлежат на измиване с топла вода и сапун и обработка с дезинфектант.
III Изисквания относно персонала в детската градина

      Служителите  на детската градина, е нужно:

1. Да се запознаят срещу подпис преди отваряне на детската градина с правилата за работа в създадената извънредна ситуация и да ги спазват стриктно.
2. При поява на оплаквания, дори лека кашлица или ниска температура (37.3 ◦С) да уведомят директора. Служителите се отстраняват от детската градина до изясняване на здравния статус.
3. Да използват обособеното помещение, в което да сменят обувките и дрехите, с които идват отвън, с работни.
4. Да измият ръцете си, да ги дезинфекцират и да поставят необходимите предпазни средства (маска/шлем) веднага след влизане в детската градина.
5. Да придружават децата и да им дават насоки, когато това е необходимо, за това как най-добре да мият ръцете си, като преди това им покажат как става това (задължително при пристигането в детската градина, при прибиране от двора, преди и след всяко хранене, преди и след използване на тоалетна, след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи и при влизане у дома). Измиването да е с вода и сапун за поне 30 секунди, изсушаването да е по възможност със салфетка за еднократна употреба или с въздушна струя.
6. Да организират дейностите така, че децата да бъдат разделяни на подгрупи, в които да играят различни игри.
7. Да организират срещи с родителите само при необходимост, по възможност на открито и при спазване на физическа дистанция.
8. Да спазват физическа дистанция от 1.50 метра по време на регламентираните почивки. Стаята за почивка да се ползва най-много от двама служителя по едно и също време.
IV. Дезинфекционни мероприятия

1. Да се постави мокър филтър пред всички входове.
2. Да се осигури многократно проветряване на помещенията (минимум 10 минути на всеки час).
3. Да се извършва текуща дезинфекция на всички подове и повърхности сутрин, след приключване на обяда, а в спалното помещение и след вдигане от сън. Тоалетната да се дезинфекцира сутрин и след всяко „ползване на гърне”. Гардеробите на децата и столчета в гардеробното помещение да се дезинфекцират преди приема на децата,  след приема на последното дете за деня  и след прибиране на децата от разходка или игра на двора.
4. Да се дезинфекцират дръжките на всички врати и прозорци, ключовете на  осветителните тела и перилата на стълбищата  най-малко 4 пъти дневно (по 2 дезинфекции на смяна – 7:30 ч., 10:00 ч., 13:00 ч., 16:00 ч.). Административните и пералните помещения да се дезинфекцират по 4 пъти дневно (7:30 ч., 9:00 ч., 12:00 ч., 15:00ч.). Дезинфекцията в кухненския блок се провежда съгласно изискванията на НАССР системата.
5. При възможност да се ползват бактерицидни лампи, по установен график, при отсъствието на хора в помещенията.
6. Да се дезинфекцират детските площадки и съоръженията към тях два пъти дневно - 7:30 ч., 12:30 ч.
V.Протоколи за поведение

   Протокол при съмнение или случай на COVID-19 в детската       градина
   При наличие на един или повече симптоми при дете (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):

1. Първоначално поведение

• Детето да се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома или докато не му се обърне внимание от медицински специалист. На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му.
• Незабавно да се осъществи връзка с родителите/настойниците и да се изиска да вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки.
• На родителите/настойниците да се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират с лекуващия лекар на семейството, за да реши дали е необходимо да се направи тест.
• След като детето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.
• Да се спазват превантивните и ограничителните мерки.
• Да се приеме отново детето в детската градина срещу медицинска бележка от семейния лекар, че това е допустимо.

2. В случай на положителен тест на дете

• Родителите/настойниците да информират директора на детската градина, който трябва незабавно да се свърже със СРЗИ.
• Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които се предприемат се съгласуват между СРЗИ и директора на съответната детската градина.
• В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина.
• Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определят от СРЗИ в зависимост от конкретната ситуация.
• Да се почистят и дезинфекцират щателно помещенията и предметите, до които е имало контакт детето в последните 48 часа.
• СРЗИ информира контактните лица на детето за стъпките, които трябва да предприемат.

При наличие на един или повече симптоми при възрастен (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):

1. Първоначално поведение

• Да се изолира незабавно възрастният човек и да му се даде маска, ако връщането у дома не е възможно в същия момент. Да се спазват ограничителните мерки.
• Да се избягва физическият контакт с други лица и да се консултира с лекуващия си лекар, който ще реши дали е нужно да се направи тест.
• След като лицето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.
• Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.

2. В случай на положителен тест при възрастен

• Да се информира директорът, който трябва незабавно да се свърже със СРЗИ.
• Може да се оцени рискът от разпространение на инфекцията в семейството и в зависимост от това да се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.
• Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат, се съгласуват между СРЗИ и директора на съответната детската градина.
• В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина.
• Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определят от СРЗИ в зависимост от конкретната ситуация.
• СРЗИ информира контактните лица на възрастния за стъпките, които ще трябва да предприемат.
• Да се извършат щателно почистване и дезинфекция на помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа.


Уважаеми родители,

Детска  градина   №127   „Слънце“ ще  отвори   врати  на   26 май,   първият  работен  ден
след  почивните дни. Децата  ще се приемат при спазване на всички  противоепидемични
мерки и при проверка на здравословното  им  състояние  на  входа на   детската   градина.
Всяка сутрин тяхното здравословно състояние ще се проверява от медицинския персонал
на детската градина, като децата с висока температура и грипоподобни  симптоми  трябва
да останат вкъщи до пълното си възстановяване.При приема на децата няма да се изискват
медицински бележки. Посещенията на  родители вътре в помещенията  остава  забранено.
Декларацията за  прием на  децата,  която  разработва  Министерството на образованието,
ще бъде качена на сайта на общината, както и на детската  градина, и всеки родител, чието
дете ще посещава детската  градина, трябва да я попълни предварително . Напомняме, че
посещението е само по желание на родителите, препоръката на Столична община е децата,
за които има кой да се грижи, да остават вкъщи. Отсъствията на децата ще се извиняват по
служебен път.


 Уважаеми родители,  

Във връзка с усложнената епидемична обстановка,
свързана с разпространението на COVID-19 на територията
на страната, обявеното от 13.03 2020г. извънредно положение
в Република България и препоръките на Националния оперативен
щаб, Ви уведомяваме, че създаваме условия за заплащане 
по банков път на дължимите такси за посещение на детската градина.
Всички родители на децата, записани в ДГ № 127 „Слънце”,  могат
да си направят регистрация на http://roditel.eu , където ще видят
сумите за заплащане и банковата сметка на детската градина.
При използване на този вид плащане, моля да имате предвид
следното:
     1.  В платежното нареждане ясно и коректно да се попълнят
двете имена на детето и групата, в която то е записано
(пр. Иван Иванов 1а гр.).
     2. Преведената сума трябва точно да съответства на посочената в сайта.
     3. Банковата сметка на детската градина е:
IBAN:BG43SOMB91303125316400

BIC:SOMBBGSF
     4. На банковата сметка могат да се превеждат единствено суми за 
месечна такса за детска градина, а не суми за допълнителни
образователни дейности.
     5. Заплащането на таксите  за месец март ще може да се извършва
по банков път от  03.04.2020 г. , като срокът за заплащане се
удължава до 25.04.2020 г. През месец май заплащането на неплатените
такси ще може да се извършва по банков път от 04.05.2020 г.
      Желателно е през времето на епидемичния период заплащането
на месечната такса да се извършва по банков път.
Ако имате въпроси, пишете ни на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Бъдете здрави!